யாழிணையம் - உலகத் தமிழரின் கருத்துக் களம்

20ஆவது அகவையில் யாழிணையம்

உலகத் தமிழர்தம் கருத்துக்களை காவும் ஒரு உறவாக யாழ் இணையம் உள்ளது.