யாழிணையம் - உலகத் தமிழரின் கருத்துக் களம்

நாகர்கோவில் படுகொலை

1995-09-22 அன்று 39 பள்ளிச்சிறார்கள் இராணுவத்தால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்