யாழ் வழங்கியில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படுவதால் யா முகப்பு தற்காலிகமாகத் தடைபட்டுள்ளதால் கருத்துக் களத்தினை மட்டுமே பார்வையிடலாம்.