ஏறு தழுவுதல் தமிழர்களின் பாரம்பரிய அடையாளம் என்பதால் தமிழக இளைஞர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கின்றேன்
72% (228 votes)
ஏறு தழுவுதலில் ஈடுபடுத்தப்படும் காளைகள் மிருகவதைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன என நம்புவதால் இப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவில்லை
26% (84 votes)
கருத்து எதுவுமில்லை
2% (5 votes)
Total votes: 317