Sign in to follow this  
நவீனன்

எப்போதுதான் சாத்தியப்படும் மனிதாபிமானம் என்கிற நல்லிணக்கம்?

Recommended Posts

  •  
  • எப்போதுதான் சாத்தியப்படும் மனிதாபிமானம் என்கிற நல்லிணக்கம்?
 

எப்போதுதான் சாத்தியப்படும் மனிதாபிமானம் என்கிற நல்லிணக்கம்?

மனித உரிமை மீறல்­கள் உல­கின் எல்­லாப் பகு­தி­க­ளி­லும் இடம்­பெ­று­கின்­றன.இத­னைப் பல்­வே­று­பட்ட ஆய்­வுத் தக­வல்­கள் வெளிப்­ப­டுத்தி நிற்­கின்­றன.குறிப்­பாக இந்­தப் பிரச்­சி­னையை விசேட கவ­னத்­துக்­கு­ரிய பேசு பொரு­ளாக கொள்­வ­து­டன், அது தொடர்­பில் கலந்­து­ரை­யா­டு­வ­தற்கு அனைத்து அர­சு­க­ளும் அக்­கறை கொள்­வது அவ­தா­னத்­துக்­கு­ரி­யது.

இது குறித்­த­தான உடன்­ப­டிக்­கை­க­ளும், அனு­ச­ர­ணை­க­ளும் அங்­கொன்­றும் இங்­கொன்­று­மாக கொண்­டு­வ­ரப்­பட்டு, அதி­கா­ரத் தரப்­புக்­க­ளது ஒப்­பு­த­லோடு விடை­க­ளற்ற வினாக்­க­ளாக நீண்ட ஓய்வு கொள்­கின்­றன.

தவிர இவை அனைத்­துமே ஆய்வு ரீதி­யில் எடுத்து நோக்­கப்­ப­டின், பன்­மு­கத் தன்மை அடைந்­தி­ருப்­பது கண்­கூடு.

‘உரிமை’ அல்­லது ‘தீர்வு’

இந்­தச் சந்­தர்ப்­பத்­திலே தென்­னா­சி­யா­வின் கேந்­திர முக்­கி­யத்­து­வம் வாய்ந்த தேச­மா­கக் கொள்­ளப்­ப­டக்­கூ­டிய இலங்கை, ஆழ்ந்த புல­ னாளுமை சார் நோக்­கு­தற்கு உரி­யது.இங்கு வாழ்­கின்ற சமூ­கங்­க­ளி­டை­யே­யான இணக்­கப்­பாடு என்­பது பிராந்­திய ரீதி­யில் பிரித்து ஆரா­யப்­பட வேண்­டி­யது.

பிர­தா­ன­மாக தமி­ழர் தாய­கத்­தின் மீதான அறு­பது ஆண்­டு­கால வன்­மு­றை­கள், ஆய்­வு­நி­லைக்­குட்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்­டும்.

தமிழ்க் குடி­க­ளின் ஒரு­மித்த வேண்­டு­கை­யான ‘உரிமை’ அல்­லது ‘தீர்வு’ என்­கின்ற நிலை­பெ­றுதி நோக்­கி­ய­தான கட்­டு­மா­னங்­கள் ,ஆக்­க­பூர்­வ­மான உறு­திப்­பாட்­டைப் பெற்­றிட வழி ஏற்­ப­டுத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­பட வேண்­டும்.இதற்கு பன்­னாட்டு ரீதி­யான ஆத்­மார்த்­த­மான பங்­க­ளிப்பு வேண்­டப்­ப­டு­கி­றது.

குறிப்­பாக தமி­ழர்­கள் கொண்­டி­ருந்த மற்­றும் தற்­கா­லத்­தின் வழி அடித்­த­ள­மா­கக் கொண்­டி­ருக்­கின்ற, இனத்­து­வம் சார்ந்த, கலா­சார,பாரம்­ப­ரிய அபிப்­பி­ரா­யங்­கள் மற்­றும் அர­சி­யல் உரி­மை­கள் மீது கட்­ட­விழ்த்­து­வி­டப்­பட்ட திட்­ட­மிட்ட அழிப்­புக்­கள் குறித்து சிந்­தனை கொள்ள வேண்­டும்.

அவற்­றுக்­கான தீர்வு நாடி­கள் முன்­வைக்­கப்­பட வேண்­டும். பாதிக்­கப்­பட்ட சமூ­கம் என்ற வகை­யில், ஒவ்­வொ­ரு­வ­ரு­டைய தனிப்­பட்ட அனு­ப­வங்­கள்,பட்­ட­றி­வு­கள்,பிரச்­சி­னை­க­ளை­யும் ­ட்­மீளாய்வு செய்ய வேண்­டும்.அதுவே ஆரோக்­கி­ய­மான செயல்­நிலை.

சோக இடு­கு­றி­யின்  அடை­யா­ள­மாக  தமி­ழர் தாய­கம்

நீண்ட காலப் போர் வல­ய­மாக விளங்­கிய தமி­ழர் தாய­கம் ய தார்த் தத்­தில் அழி­வு­க­ளும், தீராத வடுக்­க­ளும் மலிந்து போயுள்ள சோக இடு­கு­றி­யாக அடை­யா­ளம் பெறு­கி­றது.

2009ஆம்­ஆண்டு காலப்­ப­கு­தி­யில் இலங்கை அரசு, உலக வல்­ல­ர­சு­க­ளின் தன்­னல விசு­வா­ச­மான ஆத­ர­வுக் கரங்­க­ளோடு, கூட்­டாக மேற்­கொண்ட இனப் படு­கொலை நட­வ­டிக்கை , ஞாப­கங்­களை விட்­ட­க­லாத படிப்­பி­னை­யாக விளங்­கு­கி­றது.

இந்­தக்­கா­லப்­ப­கு­தி­யில் இடம்­பெற்ற ஆள்­க­டத்­தல்­கள், காணா­மல் போகச் செய்­தல், பாலி­யல் சுரண்­டல் மற்­றும் பாலி­யல் துஷ்­பி­ர­யோக செயல்­நி­லை­கள், இலங்கை அர­சின் இரா­ணு­வம் கொண்­டி­ருந்த கீழ்­மைக் குணங்­களை வெளிப்­ப­டுத்தி நிற்­கின்­றன.

அதன் தொடர்­நி­லை­கள் இன்­ன­மும் இந்­தப் பிராந்­தி­யத்­தில் தொடர் கின்­றன.தமி­ழர்­க­ளுக்கு எதி­ரான உரிமை மீறல்­கள் தற்­போ­தும் முனைப்­பு­டன் இடம்­பெற்று வரு­கின்­றன.

இவற்­றுக் கெதி­ரான போராட்­டங்­களை தமிழ்­மக்­கள் முன்­னின்று வலு­வாக மேற்­கொண்டு வரு­கின்­ற­னர்.ஆனா­லும் அவற்­றுக்­கான பொருத்­த­முறு தீர்­வுப் பொறி­மு­றை­கள் இது­வ­ரை­கா­ல­மும் முன்­வைக் கப்­பட்­ட­தா­கத் தோன்­ற­வில்லை.

பாதிக்­கப்­பட்ட தரப்­பான தமி­ழர்­களை அழிவு நிலை­யில் இருந்து வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கும் பாது­காப்­ப­தற்­கும் உரிய பரி­கார வழி­மு­றை­கள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­ட­தா­கத் தெரி­ய­வில்லை. தனித்து ‘நல்­லி­ணக்­கம்’, ‘நல்­லாட்சி’ என்ற சொல்­லா­டல் பரி­வட்­டங்­கள் மாத்­தி­ரமே எங்­கும் கொண்டு செல்­லப்­ப­டு­கின்­றன.

அதற்­கு­ரித்­தான அலங்­கா­ரங்­களே அர­சி­யல் என்­கின்ற ஆக்­க­வு­ரி­மை­யின் வெளிப்­பா­டா­க­வும், ஜன­நா­ய­கப் பிர­தி­நி­தித்து ­வங்­கள் கொள்­ளும் வார்த்தை­ களின் பகு­மா­ன­மா­க­வும் காட்­டப்­ப­டு­கின்­றன. ஒவ்­வோர் சந்­தர்ப்­பங்­க­ளி­லும் தேர்­தல் ஊர்­வ­லமா கவும்,ஊர்க்­கோ­ல­மா­க­வும் சந்­தர்ப்­ப­வாத நாவ­டக்­கம் பெறு­கி­றது.

வலு­வற்ற சட்­ட­வாக்­கம்

உண்­மை­யில் வன்­மு­றை­க­ளைத் தடுப்­ப­தற்கு அர­சி­னால் உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்ள சட்­டக் கட்­ட­மைப்­பா­னது போது­மா­ன­தாக இல்லை.சட்­ட­வாக்­கங்­கள் முறைப்­படி நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டா­மல் வெறு­மனே புத்­த­கங் களில் மட்­டுமே பொதிந்து போயுள்­ளன.

ஒட்டு மொத்­தத்­தில் தமி­ழர்­க­ளுக்கு எதி­ரான மீறல்­க­ளின் ஆரம்­ப­மா­க­வும், பிரச்­சினை ­களின் சூட்­சு­ம­மா­க­வும் இலங்கை அர­சின் செயல்­வெளி ஒன்­றோ­டொன்று பின்­னிப் பிணைந்து சொல்­லி­ணக்க விளம்­ப­லாக பன்­னா­டு­க­ளின் சமூக வெளி­யில் உலா­வ­ரு­கி­றது.

வன்­மு­றை­கள்  குறித்த மீளாய்வு

இந்­தச் சந்­தர்ப்­பத்­திலே கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நவம்­பர் மாதம் 15 ஆம் மற்­றும் 16 ஆம் திக­தி­க­ளில் இலங்கை பற்றி விவா­திப்­ப­தற்­காக கூடிய சித்­திர­ வதைக்கு எதி­ரான ஐ.நா ஆணைக்­கு­ழு­வின் 59 ஆவது கூட்­டத்­தொ­டர் குறித்து கவ­னம் செலுத்த வேண்­டி­யுள்­ளது.

அதில் இலங்­கை­யில் இடம்­பெற்று­ வரு­கின்ற சித்­திர­ வதை, ஆள்­க­டத்­தல் மற்­றும் பாலி­யல் வன்­மு­றை­கள் குறித்த மீளாய்வு இடம்­பெற்­றது.இறு­தி­யாக கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு இது குறித்­த­தான மீளாய்­வு­கள் இடம்­பெற்­றி­ருந்­த­மை­யும் கவ­னத்­துக்­கு­ரி­யது.

இந்­தக் கூட்­டத்­தொ­ட­ரில் இலங்கை சார்­பில் அப்­போ­தைய சட்­டமா அதி­பர் ஜயந்த ஜய­சூ­ரிய தலை­மை­யி­லான 11 பேர் கொண்டு குழு பங்­கு­பற்­றி­யி­ருந்­தது.இந்­தக் குழு­வில் இலங்கை தேசிய புல­னாய்வு தலைமை அதி­காரி, இளைப்­பா­றிய பிர­திப் பொலிஸ்மா அதி­பர் சிசிர மெண்­டி­சும் கலந்­து­கொண்­டி­ருந்­தார்.

இதன்­போது ஐ.நா அதி­கா­ரி­கள், இலங்­கை­யில் இடம்­பெற்ற மேற்­படி வன்­முறை சம்­ப­வங்­க­ளு­டன் தொடர்­பு­டை­ய­வர்­க­ளாக குற்­றப் புல­னாய்­வுப் பிரி­வி­னர் மற்­றும் பயங்­க­ர­வா­தத்­துக்கு எதி­ரான பிரி­வி­னரே விளங்கு­ கின்­ற­னர். இது குறித்து பதி­ல­ளிக்க வேண்­டும் என தொடர்ச்­சி­யான கேள்­வி­களை முன்­வைத்­த­னர்.

பொறுப்­புக்  கூற­லின் வெறுமை

இதன்­போது ஐ.நா அதி­கா­ரி­யொ­ரு­வர், “என்­னி­டம் வேறு சில குறிப் பிடத்­தக்க கேள்­வி­கள் இருக்­கின்­றன.நான் ‘மனிக்­பாம்’ முகாம் குறித்­துக் கேட்­டி­ருந்­தேன். போர் நிறை­வ­டைந்­த­தைத் தொடர்ந்து அங்கு இடம்­பெற்­ற­தா­கக் கூறப்­ப­டும் சித்­தி­ர­வ­தை­கள் மற்­றும் முறை­கே­டான நட­வ­டிக்­கை­கள் குறித்­தும் கேட்­டி­ருந்­தேன்.

இவை ‘மனிக்­பாம்’ முகாம் அமைந்­தி­ருந்த இடத்­தி­லேயே இடம்­பெற்­றுள்­ள­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கி­றது.இத­னைக் குற்­றப் புல­னாய்­வுப் பிரி­வி­ன­ரும், பயங்­க­ர­வாத தடுப்பு பிரி­வி­ன­ருமே மேற்­கொண்­ட­தா­கக் குற்­றம்­சாட் டப்­ப­டு­கி­றது.

இந்த விட­யம், கடந்த 2011 ஆம் ஆண்­டுக்­கு­ரிய எமது மீளாய்­வுச் செயற்­பாட்­டின் ஒரு பகு­தி­யாக இருந்­த­போ­தி­லும், அது அலட்­சி­யம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.நான் இலங்­கை­யைப் பிரதி­ நிதித் துவம் செய்து கலந்­து­கொண்­டுள்ள எந்­த­வொரு உறுப்­பி­ன­ரி­டம் இருந்­தா­வது இதற்­கு­ரித்­தான பதில்­க­ளை­யும் விவ­ரங் களை­யும் கேட்­டி­ருந்­தேன்.

ஆனா­லும், இலங்­கைக் குழு­வில் இடம்­பெற்­றி­ருந்த அங்­கத்­த­வர்­க­ளில் ஒரு­வ­ரி­டம் குறிப்­பாக எனது கேள்­வி­களை முன்­வைத்­தேன்.அவர் தான் இலங்கை தேசிய புல­னாய்வு தலைமை அதி­காரி சிசிர மெண்­டிஸ்.அவர் இந்த அமர்­வு­க­ளில் கலந்­து­கொண் டுள்ள போதும் பதி­லே­தும் தெரி­விக்­க­வில்லை” என்று தெரி­வித்­தி­ருந்­தார்.

இலங்கை அர­சின் மீதான  நம்­பிக்­கை­யீ­னங்­கள்

மேலும், “போர் முடி­வ­டைந்த பின்­ன­ரான உட­ன­டிக் காலப்­ப­கு­தி­யில் சி.ஐ.டி மற்­றும் ரி.ஐ.டி பிரி­வி­ன­ரின் நட­வ­டிக்­கை­களை அந்­தக் காலப்­ப­கு­தி­யில் பிர­திப் பொலிஸ்மா அதி­ப­ராக கட­மை­யாற்­றிக் கொண்­டி­ருந்த தாங்­களே மேற்­பார்வை செய்­தீர்­கள்.

மனிக்­பாம் முகா­மி­லும் வவு­னியா மருத்­து­வ­ம­னை­யி­லும் விசா­ரணை செய்­யப்­பட்ட முறை குறித்த தக­வல்­களை எம்­மு­டன் பகிர்ந்­து­கொள்ள முடி­யுமா என­வும் கேட்­டி­ருந்­தேன்.

இந்த இரண்டு இடங்­க­ளி­லும் சி.ஐ.டி மற்­றும் ரி.ஐ.டி பிரி­வு­கள் மேற்­கொண்ட சித்­தி­ர­வ­தை­கள் குறித்து ஐ.நா செய­லா­ளர் நாயத்­தின் நிபு­ணர்­கள் குழு முன்­வைத்த அறிக்­கை­யில் இருந்து கிடைக்­கும் தக­வல்­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யி­லேயே இந்த கேள்­வி­களை முன்­வைக்­கி­றேன்.

அவை இடம்­பெற்ற நேரம், அவற்றை மேற்­பார்வை செய்ய மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட முயற்­சி­கள் என்­ப­வற்­று­டன், குறித்த இடங் களில் 2009 ஆம் ஆண்டு மே மற்­றும் ஜூன் மாதங்­க­ளில் தாங்­கள் பிர­சன்ன ­மாகி­யி­ருந்­தீர்­களா என்­றும், அவை குறித்து எடுத்த நட­வ­டிக்­கை­கள் என்ன என்­றும் கேட்­டி­ருந்­தேன்.

ஆனால் அவற்­றுக்­கான எந்­த­வி­த­மான பதில்­க­ளும் தரப்­ப­ட­வில்லை.” என்ற வித­மா­க­வும் இலங்கை அர­சின் மீதான நம்­பிக்­கை­யீ­னங்­களை எடுத்­து­ரைத்­தி­ருந்­தார்.

குற்­றச் செயல்­க­ளின் இருப்­பி­டம்

தவிர, “ஐ.நா மனித உரிமை உயர்ஸ்­தா­னி­க­ரின் ஓ.ஐ.எஸ்.எல் அறிக்­கை­யின் 134 ஆவது பந்­தி­யின் அடிப்­ப­டை­யின் திட்­டமி­ டப்­பட்­ட­படி மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் குற்­றச் செயல்­களை விசா­ரணை செய்­யும் பயங்­க­ர­வா­தத்­துக்கு எதி­ரான நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொள்­ளும் அமைப்பு சி.ஐ.டி யினரே என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அதே­போன்று கொழும்பு பொலிஸ் தலைமை அலு­வ­ல­கத்­தில் அமைந்­துள்ள நான்­காம் மாடி குறித்­தும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த இடம், குறிப்­பாக தடுப்­புக்­கா­வ­லில் உள்ள பலர் விசா­ர­ணைக் காக கூட்­டிச் செல்­லப்­ப­டு­வ­தற்கு பெயர்­போன இடம் எனச் சுட்­டிக் காட்­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அத்­து­டன் 2009 ஆம் ஆண்டு ஏப்­ரல் மாதம் சி.ஐ.டியின் பிர­திப் பொலிஸ்மா அதி­ப­ராக சிசிர மெண்­டிஸ் கட­மை­யாற்­றி­னார் என்­றும், அந்த அறிக்கை தெரி­விக்­கி­றது.மேலும் அறிக்­கை­யின் 153 ஆவது பந்தி, தடுத்து வைக்­கப்­பட்டு விசா­ர­ணை­கள் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் பொது­வாக அறி­யப்­பட்ட இட­மாக வவு­னி­யா­வில் உள்ள ஜோசப் இரா­ணுவ முகாம்,கொழும்­பி­லுள்ள சி.ஐ.டியி­ன­ரின் நான்­காம் மாடி போன்ற இடங்­க­ளில் சித்­தி­ர­வதை செய்­வ­தற்­கான உப­க­ர­ணங்­க­ளு­டன் அறை­க­ளும் ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தமை, ஏற்­க­னவே நன்கு திட்­ட­மிட்ட வகை­யில் சித்­தி­ர­வதை ஒரு ஆயு­த­மாக இலங்கை அரச படை­ களால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கி­றது என்­ப­தனை பட்­ட­வர்த்­த­ன­மாக எடுத்­துக்­காட்­டு­கி­றது என்­றும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அந்த உப­க­ர­ணங்­கள் குறித்­தும் விவ­ரிக்கி­ றது.இது மிக­வும் பயங்­க­ர­மா­னது.
ஆகவே உங்­க­ளைப் போன்ற அனு­ப­வம் கொண்ட ஒரு­வரை சித்­தி­ர­வ­தைக்கு எதி­ரான குழு­வின் முன்­பாக நாம் கொண்­டி­ருப்­பது வழ­மைக்கு மாறா­னது.” என்­றும் அவர் குறிப்­பிட்­டுள்­ளார்.

இத­னூடே இலங்கை அரசு கொண்­டுள்ள நல்­லி­ணக்க வெறு­மை­யின் செய­லற்ற தன்­மையை ஆதா­ர­பூர்­வ­மாக எடுத்­துக்­காட்­டி­யி­ருந்­தார்.

சிறப்பு அறிக்­கை­யா­ளர் ‘யுவான் இ மென்­டெஸ்’ இன் வெளிப்­பா­டு­கள்
இதே­வேளை சித்­தி­ர­வதை, மனி­தா­பி­மா­ன­மற்ற முறை­யில் இழி­வாக நடத்­து­தல் அல்­லது தண்­டனை வழங்­கு­தல் முத­லி­ய­வற்­றுக் கான சிறப்பு அறிக்­கை­யா­ளர் ‘யுவான் இ மென்­டெஸ்’ கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஏப்­ரல் மாதம் 29ஆம் திகதி தொடக்­கம் மே மாதம் 7 ஆம் திகதி வரை இலங்­கைக்கு ப் பய­ணம் மேற்­கொண்டு வெளிப்­ப­டுத்­திய அறிக்­கை­யில் பல விட­யங்­களை தெளி­வு­ப­டச் சுட்­டிக்­காட்டி ­யுள்­ளார்.

பிர­தா­ன­மாக, “கைதா­கித் தடுத்­து­வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த நிலை­யில் ஆண்­கள், பெண்­கள், இள­வ­ய­தி­னர் என அனை­வ­ரும் பாலி­யல் ரீதி­யான சித்­தி­ர­வ­தைக்கு உள்­ளாக்­கப்­பட்­டமை தொடர்­பான நம்­ப­க­ர­மான சாட்­சி­யங்­கள் விசேட ஆணை­யா­ள­ருக்­குக் கிடைக்­கப் பெற்­றன.

அவற்­றுள் அதிக எண்­ணிக்­கை­யி­லா­னவை, சட்­ட­வைத்­திய மதிப்­பீ­டு­க­ளு­ட­னும் , ஆதா­ரத்­து­ட­னும் கூடி­யவை. இவ்­வ­கை­யான துஷ்­பி­ர­யோ­கங்­கள் நுண்­ணாய்வு செய்­யப்­ப­ட­வு­மில்லை. வழக்­குத் தொட­ரப்­ப­ட­வு­மில்லை.

விசேட ஆணை­யா­ள­ருக்கு கிடைக்­கப் பெற்ற சோகச் சாட்­சி­யங்­க­ளுக்கு அமை­வாக ஒரு இளம் பெண் மூன்­றரை வருட காலம் பல்­வேறு இரா­ணுவ முகாம்­க­ளில் பாலி­யல் அடி­மை­யாக இருந்­ததை வெளிப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளார்.

நீதித்­து­றை­யி­ன­தும் வழக்­குத் தொடு­நர்­க­ளி­ன­தும் வகி­பா­கங்­கள் குறித்து தெளி­வு­ப­டுத்­தி­யுள்ள அவ­ரு­டைய அறிக்கை, “சித்­தி­ர­வ­தை­கள் மற்­றும் கொடூ­ர­மான மனி­தா­பி­மா­ன­மற்ற வகை­யில் கீழ்த்­தர­ மாக நடத்­து­தல் அல்­லது தண்­டித்­தல் தொடர்­பான பன்­னாட்டு சட்­டத்­துக்கு அமை­வாக கடப்­பா­டு­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்கு சுயா­தீன­ மான பக்­கச் சார்­பற்ற நீதித்­துறை இருப்­பது அவ­சி­யம்.

அத்­து­டன் அவ்­வாறு சித்­திர­ வதை செய்­யப்­பட்­ட­தாக அல்­லது வற்­பு­றுத்­தப்­பட்­ட­தாக செய்­யப்­பட்ட முறைப்­பாடு­ களை பத­வி­நி­லை­யில் இருந்து விசா­ரணை செய்­யக் கட்­ட­ளை­யிட்டு, அது தொடர்­பான சகல பாது­காப்­பை­யும் நிலை­நாட்­டக்­கூ­டிய­ தாக இருத்­தல் வேண்­டும்.

இவ்­வி­ட­யத்­தில் பொறுப்­புக் கூறு­த­லும் தடுப்­ப­து­மான இரண்டு கடப்­பா­டு­க­ளும் சட்­டமா அதி­பர் திணைக்­க­ளத்துக்கும் நீதித்­து­ றைக்­கும் உள்­ளன. ஆனால், இலங்கை அரசு கொண்­டுள்ள நடை­மு­றை­யில் நீதி­ப­தி­கள் இது குறித்து அதிக சிரத்தை உள்­ள­வர்­க­ளா­க­வும், ஆதா­ரங்க ளைத் தேடிச்­செல்­ப­வ­ரா­க­வும் இல்லை.

அதா­வது குற்­ற­வி­யல் வழக்­கு­க­ளில் தீர்­மா­னம் எடுத்­தல், தனித்து பொலி­ஸா­ரால் சேக­ரிக்­கப்­பட்டு முன்­வைக்­ கப்­ப­டும் ஆதா­ரங்­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யில் மாத்­தி­ரமே அவர்­கள் தீர்­மா­னம் எடுக்­கி­றார்­கள்.” என்­பதை சுட்­டிக்­ காட்டி­ யுள்­ளது.

நல்­லாட்­சி­யின்
நல்­லி­ணக்­க­மற்ற பாணி

இந்­த­நி­லை­யிலே அண்­மை­யில் வடக்கு மாகா­ணத்­துக்கு பய­ணம் மேற்­கொண்ட முன்­னாள் அரச தலை­வ­ரும், தேசிய ஒரு­மைப்­பாட்­டுக்­கும் நல்­லி­ணக்­கத்­துக்­கு­மான பணி­ய­கத்­தின் தவி­சா­ள­ரு­மான சந்­தி­ரி­கா­வி­டம், “போரி­னால் துவண்டு போயுள்ள வடக்­குப் பகு திப் பெண்­கள் மீது இரா­ணு­வத்­தி­னர், பொலி­ஸார் மற்­றும் அவர்­க­ளோடு சேரந்து இயங்­கும் அரச அதி­கா­ரி­கள் தொடர்ந்­தும் பாலி­யல் துஷ்­பி­ர­யோ­கங்ளை மேற்­கொண்டு வரு­கின்­ற­னர்.

ஏற்­க­னவே பாதிப்­புக்கு உள்­ளான பெண்­கள் மேலும் துன்­பங்­க­ளுக்கு உள்­ளா­கின்­ற­னர். முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டத்­தில் பெண்­கள் மீதான வன்­மு­றை­கள் அதி­க­மா­கக் காணப்­ப­டு­கின்­றன.

தனித்து வாழ்­கின்ற பெண்­கள், பொரு­ளா­தார ரீதி­யாக பின்­ன­டை­வில் உள்­ள­னர். அவர்­க­ளைக் குறி­வைத்து பாலி­யல் ரீதி­யான வன்­மு­றை­கள் கட்­ட­விழ்த்து விடப்­பட்­டுள்­ளன. ஆரம்­பத்­தில் இவர்­க­ளின் அலை­பேசி இலக்­கங்­க­ளைத் தெரிந்து கொள்­ளும் இவர்­கள், நாள­டை­வில் அலை­பேசி ஊடாக நட்பை ஏற்­ப­டுத்­து­கின்­ற­னர்.

இரா­ணு­வம் மற்­றும் பொலி­ஸார் தமிழ் பெண்­கள் மீது பாலி­யல் ரீதி­யான வன்­மு­றை­களை மேற்­கொள்­கின்­ற­னர். பாது­காப்­புத் தரப்­பி­ன­ரின் அனு­ச­ர­ணை­யு­டன் அங்­குள்ள ஒரு சில­ரும், பெண்­கள் மீது வன்­மு­றை­யில் ஈடு­பட்டு வரு­கின்­ற­னர்.

பாது­காப்­புத் தரப்­பி­ன­ரின் ஆதிக்­கம் இருப்­ப­தால் பாதிக்­கப்­ப­டும் பெண்­க­ளுக்கு நியா­யம் கிடைக்க வாய்ப்­பில்லை. உரிய நட­வ­டிக்­கை­யும் எடுக்க முடி­யாத நிலை காணப்­ப­டு­கின்­றது. இந்த நிலமை நாம் பொது­மக்­களை சந்­திக்­கும் போது அறிந்து கொண்ட விட­யங்­க­ளா­கும்.

மேலும் போரின் பின்­னர் வவு­னியா முகாம்­க­ளில் இருந்­த­வர்­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளில், குடும்ப வன்­முறை சம்­ப­வங்­கள் அதிக அள­வில் இடம்­பெற்­று­வ­ரு­கின்­றன.எமது பிர­தே­சங்­க­ளில் உள்ள காணா­மல் ஆக்­கப்­ப­ட­வர்­க­ளின் உற­வு­களை நாம் சந்­தித்த போது தமது பிள்­ளை­கள் ஏதோ ஒரு இடத்­தில் உயி­ரு­டன் இரு­கின்­றார்­கள் என்ற நம்­பிக்­கை­யி­லேயே ஒளிப்­ப­டங்­க­ளு­டன் காத்­தி­ருக்­கின்­றோம் என கூறு­கின்­ற­னர்.

அவர்­கள் மிகுந்த மன உளைச்­ச­லில் இருக்­கின்­ற­னர்.” என்ற தக­வலை உள­வி­யல் செயற்­பாட்­டா­ளர்­க­ளும் பொது அமைப்­பி­ன­ரும் எடுத்­து­ரைத்­தி­ருந்­த­னர்.

ஆனா­லும் இதன் போது குறுக்­கிட்ட முன்­னாள் அரச தலை­வர் சந்­தி­ரிகா, ‘‘காணா­மற் போன­வர்­கள் தொடர்­பில் காண­மல் ஆக்­கப்­பட்­டோ­ருக்­கான பணி­ய­கம் உரு­வாக்­கப்­பட்டு விட்­டது தானே? அவர்­கள் அத­னைப் பார்த்­துக் கொள்­வார்­கள்’’ என்று தெரி­வித்­த­தோடு, பெண்­கள் மீதான பாலி­யல் வன்­கொ­டுமை தொடர்­பான குற்­றச்­சாட் டுக்­க­ளுக்கு பதில் எத­னை­யும் வழங்­க­வில்லை.

தேசிய ரீதி­யா நல்­லி­ணக்­கம் சாத்­தி­யமா?

ஆக, அர­சின் இத்­தகு செயற்­போக்கு, மாற்­றம் பெற வேண்­டும். வர­லாற்று ரீதி­யா­ன­தும், அர­சி­யல் ரீதி­யா­ன­து­மான தமி­ழர்­க­ளுக்கு எதி­ரான பழி­வாங்­கும் நட­வ­டிக்­கை­க­ளின் சூழ­மை­வு­கள் முற்­றா­கக் களை­யப்­பட வேண்­டும்.

மனித உரி­மை­கள் சபை­யின் இல 30(1) கொண்ட தீர்­மா­னத்தை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­வ­தன் மூலம் குடி­மக்­க­ளின், குறிப்­பாக, சித்­தி­ர­வ­தைக் குள்­ளாக்­கப்­பட்டு விடு­விக்­கப்­பட்ட­ வர்­க­ளின் ஒரு­மித்த நம்­பிக்­கை­யைக் கட்­டி­யெ­ழுப்ப வேண்­டும்.

உண்மை யைக் கண்­ட­றி­தல், நடந்­த­வற்றை வெளிப்­ப­டுத்­து­தல், பார­தூ­ர­மான குற்­றம் செய்­த­வர்­க­ளுக்கு எதி­ரான சட்ட நட­வ­டிக்கை, பாதிப்­புற்­றோ­ருக்கு இழப்­பீடு வழங்­கு­தல் முத­லா­ன­வற்றை பன்­னாட்டு பிர­மா­ணங்­க­ளுக்க­ மைவாக மேற்­கொள்ள வேண்­டும்.

ஐக்­கிய நாடு­கள் சபை சிபா­ரிசு செய்­துள்ள பல்­வேறு நெறி­மு­றை­களை உரிய நேரத்­தில் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த ஆத­ரவு வழங்க வேண்­டும்.

தமி­ழர்­க­ளுக்­கான தீர்­வு­களை வழங்கி சமூ­கங்­க­ளின் மத்­தி­யில் தேசிய ரீதி­யான நல்­லி­ணக்­கத்­தைப் பலப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.

http://newuthayan.com/story/84034.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this