Sign in to follow this  
நவீனன்

அரசின் செயற்பாட்டுத் தாமதத்தால் அரசுக்கே ஆபத்து

Recommended Posts

அரசின் செயற்பாட்டுத் தாமதத்தால் அரசுக்கே ஆபத்து

 
அரசின் செயற்பாட்டுத் தாமதத்தால் அரசுக்கே ஆபத்து
 

இன்­றைய நல்­லாட்சி அரசு பத­வி­யேற்ற ஆரம்ப கால­கட்­டத்­தில், தேர்­தல் வேளை­யில் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு வழங்­கிய வாக்­கு­று­தி­க­ளுக்­க­மைய தனது செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுக்க முயன்­றதை அவ­தா­னிக்க முடிந்­தது. பொதுமக்கள் தமது எத்­த­கைய கருத்தை வெளிப்­ப­டுத்­த­வும், அச்­சம் எது­வு­மின்றி அர­சின் செயற்­பா­டு­களை விமர்­சிக்­கவும் வாய்ப்­புக்கிட்­டி­ய­தோடு அத்­த­கைய சுதந்­தி­ரம் தற்­போ­தும் தொடர்­கி­றது என்­பது முக்­கி­ யத்­து­வம் மிக்­க­தா­கும். அத்­த­கைய பின்­ன­ணி­யில் கருத்து வௌிப்படுத்தும் சுதந்­திர கலா­சா­ர­மொன்று நாட்­டில் உரு­வா­னது என்­ப­தை­யும் மறுப்­ப­தற்­கில்லை.
ஆனா­லும் ஆட்­சி­யைக் கைப்­பற்­று­முன்­னர் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு வழங்­கிய வாக்­கு­று­தி­கள் பலவும் ஆட்­சி­யைப் பொறுப்­பேற்ற அர­சால் இது­வரை நிறைவேற்­றப்­ப­ட­வில்லை. அல்­லது காலம் தாழ்த்­தப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் கொள்­ள­லாம். மாது­ளு­வேவ சோபித தேர­ரது, நியா­ய­மான சமூ­தா­யத்தை உரு­வாக்­கு­வ­தற்­கான, தேசிய வேலைத்­திட்­டத்­தின் மூலம் நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் நடை­மு­றையை ஒழித்­தல், மற்­றும் தேர்­தல் நடை­மு­றை­யில் மாற்­றங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தல் என்ற கொள்­கைத் திட்­டங்­கள் முன்­னி­லைப்­ப ­டுத்­தப்­பட்­டன. புதிய அர­ச தலை­வர் மற்­றும் தலைமை அமைச்­சரை நிய­மிப்­பது மட்­டுமே நாட்டு மக்­க­ளது விருப்­ப­மாக அமைந்­தி­ருக்­க­வில்ல. அவர்­கள் நிர்­வாக நடை­மு­றை­யில் ஒரு மாற்­றத்தை எதிர்­பார்த்­த­னர்.

சில விடயங்களில்
முன்னேற்றம் ஏற்படாது
இவற்­றில் ஒரு சில விட­யங்­க­ளில் முன்­னேற்­றம் ஏற்­பட்­ட­தென்­னமோ உண்­மை­தான், அர­ச­மைப்­புக்­கான 19 ஆவது திருத்­தத்­தின் மூலம் நிறை­வேற்று அரச தலை­வ­ருக்­கான அதி­கா­ரங்­கள் குறைக்­கப்­பட்­டமை இதற்­குப் பொருத்­த­மா­ன­தொரு உதா­ர­ண­மா­கும். நல்­லாட்சி அர­சின் இரண்­டரை ஆண்­டு­கள் கால நிர்­வா­கத்­தில் சுயா­தீன ஆணைக்­கு­ழுக்­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டமை மற்­றும் தக­வல் அறி­யும் சட்­டம் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டமை சிறப்பான செயற்­பா­டு­க­ளே­யா­யி­னும், நிறை­வேற்று அர­ச­த­லை­வர் பத­வியை ஒழித்­து­வி­டும் செயற்­பாட்­டில் சிறி­த­ள­வே­னும் முன்­னேற்­றம் ஏற்­ப­ட­வில்லை.
ஜன­நா­யக அடிப்­ப­டை­யில் அர­ச­மைப்­பில் மாற்­றம் ஏற்­ப­டுத்­து­தல் என்­பது இலே­சா­ன­தொரு விட­ய­மல்ல. இதற்­குப் பொது மக்­க­ளது அபிப்­பி­ரா­யம் பெற்­றுக் கொள்ள வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கும். இது விட­யத்­தில் ஏதோ­வொரு வகை­யில் பொது­மக்­க­ளது அபிப்­பி­ரா­யம் பெறப்­பட்­டதாயினும் இவற்­றின் முடிவு தாம­திக்­கப்­பட்­டது. எனவே அத்­த­கைய செயற்­பா­டு­கள் விரை­வு­ப­டுத்­தப்­பட்­டாக வேண்­டும். இந்த ஆண்­டின் இறு­திக்­குள் அது முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­ டா­விட்­டால், பொது மக்­கள் மத்­தி­யில் சந்­தே­கம் ஏற்­ப­டு­வ­தைத் தவிர்க்க இய­லாது. ஏனெ­னில் புதிய அர­ச­மைப்பை நிறை­வேற்­றிக் கொள்­வ­தில் பொது மக்­க­ளது ஆத­ர­வும் அவ­சி­ய­மா­கி­றது.

பொது வாக்கெடுப்பொன்று
அவசியம்
அந்த வகை­யில் பொது மக்­கள் மத்­தி­யில் பொது வாக்­கெ­டுப்­பொன்று நடத்­தப்­பட்­டாக வேண்­டும். அவ்­வேளை பொது மக்­கள் தமது ஏனைய பிரச்­சி­னை­க­ ளுக்­கும் இந்த மாற்­றத்­தின் மூலம் தீர்வு கிடைக்­குமா என அறிய ஆவல் கொள்­வர் .கால தாம­தங்­கள் பொதுமக்­கள் மத்­தி­யில் குழப்­பங்­க­ளுக்கு வழி சமைப்­பது வழ­மை­யா­னதே. பொது வாக்­கெ­டுப்பு விட­யத்­தி­லும் இத்­த­கைய குழப்­பம் மக்­கள் மத்­தி­யில் ஏற்­ப­டு­மா­னால் , அதி­கார மாற்­றத்­தால் எதிர்­பார்க்­கப்­பட்ட பயன் ஏற்­ப­டப் போவ­தில்லை எனவே இப்­போ­தா­வது அரசு இது விட­யத்­தில் கவ­னம் செலுத்தி எதிர்ப்­பார்க்­கப்­பட்ட மாற்­றத்தை எற்­ப­டுத்த வேண்­டி­யது அவ­சி­யம்.
நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் நடை­மு­றையை ஒழிக்­கு­மாறு மகிந்­த­வி­டம் கூட முன்­னர் கோரப்­பட்­டது. பின்­னர் ஐ.தே.கட்­சி­யும் சுதந்­தி­ரக்­கட்­சி­யின் மைத்­தி­ரி­பால தரப்­பும் அதனை நிறை­வேற்­று­வ­தாக வாக்­கு­றுதி வழங்­கி­யி­ருந்­தன. மைத்­தி­ரி­பா­ல­வின் நிலைப்­பாட்­டுக்கு எதி­ரான கருத்­துக்­கொண்ட அமைச்­சர்­க­ளும் அர­சில் இருக்­கின்­ற­னர். அவர்­கள் நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் நடை­மு­றையை ஒழுப்­பதை எதிர்க்­கின்­ற­னர். அவர்­க­ளது எண்­ணத்­துக்கு இயைந்து மைத்­தி­ரி­பால செயற்­பட்­டால் அது அவ­ரது அர­சி­யல் நற்­பெ­ய­ருக்­குப் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­தும். எனவே இது விட­யத்­தில் தாம் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு வழங்­கிய வாக்­கு­று­தியை நிறை­வேற்­றியே ஆவேன் என அரச தலை­வர் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு நம்­பிக்கை ஊட்­ட­வேண்­டும். மைத்­தி­ரி­பால அதில் உறு­தி­யாக இருப்­பி­னும், அவர் சுதந்­தி­ரக்­கட்­சி­யின் மத்­திய செயற்­கு­ழு­வின் முடி­வுக்­க­மை­ யவே செயற்­பட்­டாக வேண்­டு­மென அவ­ருக்கு எதி­ரான அந்த அமைச்­சர்­கள் கூறி வரு­கின்­ற­னர்.

முன்னரெல்லாம் மகிந்தவின்
முடிவே முடிந்த முடிவு
முன்­ன­ரெல்­லாம் சுதந்­தி­ரக் கட்­சி­யின் மத்­திய செயற்­கு­ழு­வின் முடிவை மகிந்த கணக்­கில் எடுக்­காது மகிந்­த­வின் முடி­வையே அந்­தச் செயற்­குழு ஏற்­றுச் செயற்­பட்­டது. எது எவ்­வா­றா­யி­னும் நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் பத­வியை ஒழித்து விடு­வ­தாக மைத்­தி­ரி­பால நாட்டு மக்­க­ளுக்கு உறு­தி­வ­ழங்­கி­யுள்­ளதை மறக்­கவோ, மறுக்­கவோ இய­லாது. அதனை எவ­ரா­லும் புறந்­தள்­ளி­ விட இய­லா­தென்­ப­தால் குறித்த அந்த செயற்­பாடு தீவி­ர­மாக முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்­டாக வேண்­டி­யுள்­ளது. அர­சின் எந்­தச் செயற்­பாட்­டை­யும் சரி எதிர்த்து விமர்­சிக்­கும் கூட்டு எதி­ர­ணித் தரப்­புக்கு உரிய பதி­ல­ளிக்­க­வல்ல வலு­வான கட்­ட­மைப்­பொன்றை அரசு கொண்­டி­ருக்­க­வில்லை. அர­சின் புதிய அர­ச­மைப்பை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தும் யோசனை குறித்த கூட்டு எதி­ர­ணி­யின் விமர்­ச­னங்­க ­ளுக்­குப் பதில் வழங்க அரசு நட­வ­டிக்கை மேற்­கொண்­ட­தாக இல்லை.
போர் கார­ண­மாக இனங்­கள் மத்­தி­யி­லான நல்­லி­ணக்­கம் அற்­றுப்­போய் இனங்­கள் மத்­தி­யில் சந்­தே­கம் விரிவு கண்­டுள்­ளது. அதனை வாய்ப்­பா­கக் கருதி கூட்டு எதி­ர­ணி­யின் சில நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் அர­சின் காலை­வா­ரி­விட முயன்று வரு­கின்­ற­னர். இருந்­த­போ­தி­லும் நாட்­டின் இனங்­க­ளி­டையே நல்­லி­ணக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்­த­வும், அதி­கா­ரங்­க­ளைப் பகிர்ந்து கொள்­ள­வும் அரசு அக்­கறை காட்­டிச் செயற்­பட்டு வரு­கி­றது. அதி­கா­ரப் பகிர்வு தொடர்­பாக இது­வரை உறு­தி­யான முடி­வு­கள் எது­வும் எட்­டப்­ப­டாத போதி­லும் , அது குறித்து பொய்­யான பரப்­பு­ரை­களை மேற்­கொண்டு சிங்­கள மக்­கள் மத்­தி­யில் குழப்­பத்­தை­ யும் சந்­தே­கத்­தை­யும் தூண்­டி­விட சில தரப்­பி­னர்­கள் திட்­ட­மிட்­டுச் செயற்­பட்டு வரு­கின்­ற­னர். புதிய அர­ச­மைப்­புச் சட்ட மூலத்­தில், பௌத்த மதத்­துக்கு ஏற்­க­னவே வழங்­கப்­பட்­டுள்ள முன்­னு­ரிமை எந்த விதத்­தி­லும் குறைக்­கப்­ப­ட­வில்லை என அரசு கூறி வரும் நிலை­யில், அதனை வைத்து சிங்­கள மக்­க­ளுக்கு தவ­றான கருத்தை வழங்க கூட்டு எதி­ர­ணி­யி­னர் முயன்று வரு­கின்­ற­னர். அதனை அரசு நாட்டு மக்­க­ளுக்­குத் தெளி­வு­ப­டுத்த முனை­வ­தா­கத் தோன்­ற­வில்லை.

அதிகாரப் பகிர்வு தொடர்பான
முக்கிய கட்டத்தில் நாம்
அதி­கா­ரப் பகிர்வு தொடர்­பாக முக்­கிய கட்­டத்தை நாம் அடைந்­தி­ருக்­கி­றோம். முழு நாடுமே ஏற்­றுக் கொள்­ளத்­தக்க வகை­யி­லான தீர்­வொன்றே அவ­சி­ய­மென எதிர்க்­கட்­சித்­த­லை­வர் சம்­பந்­தன் தெரி­வித்­துள்­ளார். இது தமிழ்த் தேசி­யக்­கூட்­ட­மைப்பு முன்­னர் கொண்­டி­ருந்த நிலைப்­பாட்­டுக்கு பெரு­ம­ள­வில் மாறு­பட்ட ஒன்­றா­கும். புதிய அர­ச­மைப்பு வரை­வும் பெரு­ம­ள­வில் இத்­த­கைய நிலைப்­பாட்டை நெருங்­கிய ஒன்­றா­கவே காணப்­ப­டு­கி­றது. அந்த வகை­யில் தற்­போ­தைய நிலைப்­பாட்­டைச் சாத­க­மா­ன­தொன்­றா­கப் பயன்­ப­டுத்­திக் கொள்ள வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கும். தமி­ழர் தரப்­புக்­குச் சம்­பந்­த­னின் தலை­மைத்­து­வம் அமைந்­தி­ருக்­கும்வரை புதிய அர­ச­மைப்பை உரு­வாக்கும் முயற்­சி­யைக் குறுக்­கீ­டின்றி முன்­னெ­டுக்க இய­லும். சம்­பந்­த­னது தலை­மைத்­து­வம் இல்­லாது போகும் நிலை­யில் நிலைமை எவ்­வாறு அமை­யும் என இப்போது கணிப்­பிட இய­லாது. தமி­ழர் தரப்­பி­லும் கடும் கோட்­பாட்­டுத் தரப்­பி­னர்கள் இருப்­பதே இதற்­குக் கார­ணம். ஆத­லால் புதிய அர­ச­மைப்­புக் குறித்த செயற்­பா­டு­கள் முடிந்­த­வரை துரி­தப்­ப­டுத்­தப்­ப­டல் வேண்­டும்.
இனங்­க­ளுக்­கி­டை­யே­யான நல்­லி­ணக்­கத்தை உரு­வாக்­கு­த­லும் முக்­கி­யத்­து­வம் வாய்ந்­த­தொன்­றா­கி­றது. முஸ்­லீம் இனத்­த­வர்­க­ளக்கு எதி­ரான செயற்­பா­டு­கள் 2012 ஆம் ஆண்­ட­ள­வில் தீவி­ரம் கண்­டன. பொது­ப­ல­சேனா, ராவ­ண­ப­லய போன்ற அமைப்­புக்­கள் மீது இது விட­யத்­தில் குற்­றம் சாட்­டப்­ப­டு­கி­றது. இத்­த­கைய முஸ்­லீம் விரோ­தப் போக்­குக் குறித்து மகிந்த அரசு அக்­கறை காட்­டிச் செயற்­ப­ட­வில்லை. மாறாக இத்­த­கைய போக்கை வளர்ப்­ப­தற்கு மகிந்த அரசு தூண்­டு­தல் கொடுத்து வந்­த­தா­க­வும் நம்­பப்­பட்­டது. இத­னா­லேயே நாட்­டின் முஸ்­லிம் இனத்­த­வர்­கள் அரச தலை­வர் தேர்­த­லில் மைத்­தி­ரி­பா­ல­வுக்கு ஆத­ர­வ­ளித்­த­னர். மேற்­கு­றிப்­பிட்ட இன­வா­தத் தரப்­புக்­க­ளது செயற்­பா­டு­கள் கார­ண­மா­கவே தாம் முஸ்­லீம்­க­ளது ஆத­ரவை இழக்க நேர்ந்­த­தென்­பதை மகிந்த காலந்­தாழ்த்தி உணர்ந்து கொண்­டார். நல்­லாட்சி அரசு பதவி ஏற்ற பின்­னர் இந்த நிலை­மை­யில் குறிப்­பி­டத்­தக்க மாற்­றம் ஏற்­பட்­ட­போ­தி­லும், அண்­மைக்­கா­ல­மாக குறித்த, இன­வா­தத் தரப்­புக்­கள் மீண்­டும் முஸ்­லீம் மக்­க­ளுக்­கெ­தி­ரான நிலைப்­பாட்டை தீவி­ர­மாக்­கி­யுள்­ளதை காண­மு­டி­கி­றது.

புதிது புதிதாக
இனவாதக் குழுக்கள்
தற்­போ­தைய அர­சின் மென்­போக்கை வாய்ப்­பா­கக் கொண்டு குறித்த இன­வா­தத் தரப்­புக்­க­ளு­டன் மேலும் சில இன­வ­தத்­த­ரப்­புக்­கள் உரு­வா­கி­யுள்­ளன. இனக்­கு­ழு­ம­மொன்­றுக்­குப் பிரச்­சினை ஏதா­வது இருக்­கு­மா­னால், அது குறித்து அர­சு­டன் தொடர்­பா­டல் மேற்­கொண்டு, பேச்­சுக்­கள் மூலம் பிரச்­சி­னைக்­குத் தீர்வு பெற்­றுக் கொள்­வதே ஜன­நா­யக நடை­முறை. ஆனால் வீதி­யில் இறங்கி மற்­றொரு இனத்­த­வர்­களை நிந்­தித்து, மதத் தலை­வர்­க­ளைக் கேலி­செய்­வதை ஒரு­போ­தும் ஏற்­றுக்­கொள்ள இய­லாது. இத்­த­கைய போக்கு இன நல்­லி­ணக்க முயற்­சிக்­குப் பாத­க­மா­ன­தொன்று.
அந்த வகை­யில் அண்­மைக்­கா­ல­மாக முஸ்­லீம் மக்­கள் மத்­தி­யில் நில­வும் குழப்­பத்­தை­யும் அச்­சத்­தை­யும் போக்க அரசு நட­வ­டிக்க மேற்­கொள்­ளல் அவ­சி­ய­மா­கும். அர­சின் அச­மந்­த­மும் தாம­தப் போக்­கும் புதுப்­பு­துப் பிரச்­சி­னை­கள் உரு­வாக வழி­வ­குக்­கும். அது எதிர்­கா­லத்து அர­சின் இருப்­புக்­கும் பாத­கம் ஏற்­ப­டுத்­த­வல்­லது. எனவே இவற்­றுக்கெல்­லாம் விரை­வான நட­வ­டிக்கை அவ­சி­ய­மா­கும்.
எனவே நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் நடை­மு­றையை மாற்­றி­ய­மைத்து, புதிய அர­ச­மைப்­பொன்றை உரு­வாக்­கு­வது தொடர்­பாக பொது வாக்­கெ­டுப்­பொன்றை நடத்தி மக்­கள் ஆணை­யைப் பெற்­றுக் கொள்ள அரசு விரைந்து செயற்­பட்­டாக வேண்­டும். இதில் தாம­ தமோ, தயக்­கமோ இருத்­த­லா­காது.
உண்­மை­யில் இன்று சில அமைப்­புக்­கள் இது­வரை இல்­லாத பிரச்­சி­ னையை அல்­லது பிரச்­சி­னை­க­ளைப் புதி­தாக உரு­வாக்க முயல்­கின்­றன. இது இன­வாத அர­சி­யல் செயற்­பாட்­டின் விளை­வா­கும். இத­னால் கடை­சி­யில் நாட்­டின் ஸ்திரத்­தன்மை கேள்­விக் குறி­யா­கி­வி­டும் இருப்பு நலிவு நிலை­க­காண நேரி­டும்.
அந்த வகை­யில் இன்று அர­சுக்கு எதி­ரான பல தரப்­புக்­க­ளும் அர­சின் காலை­வா­ரி­வி­டவே முனை­கின்­றன. அதே­வேளை அர­சின் செயற்­பா­டு­க­ளில் நில­வும் தாம­தம் கூட்டு எதி­ர­ணி­யின் முயற்­சி­க­ளுக்கு எழுச்­சியை ஏற்­ப­டுத்­தக் கார­ண­மா­கின்­றது என்­பது கவலை தரு­மொன்று.

 

சிங்­கள மூலம் – வழக்­க­றி­ஞர் ஜாவிட் யூசுப்
தமி­ழில் – வீ .எஸ் .ரீ

http://uthayandaily.com/story/7203.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this