தமிழ் சிறி

உள்ளி... உரிப்பது, எப்படி?

Recommended Posts

கை  படாமல், உள்ளி உரிக்கும் முறை. :)

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, தமிழ் சிறி said:

கை  படாமல், உள்ளி உரிக்கும் முறை. :)

உள்ளி உரியுதோ இல்லையோ உடம்புக்கு நல்லதொரு பயிற்சி.

அதை ஏன் மோந்து பாரக்க வேணுமாம் திறந்தே பாரக்கலாமே?

 

உள்ளி உரியுதோ இல்லையோ உடம்புக்கு நல்லதொரு பயிற்சி.

அதை ஏன் மோந்து பாரக்க வேணுமாம் திறந்தே பாரக்கலாமே?

Share this post


Link to post
Share on other sites

பல்லுப்படாமல் சாப்பிடுவது எப்படி என்றும் காட்டுவார்கள் 

Edited by MEERA

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, தமிழ் சிறி said:
கை  படாமல், உள்ளி உரிக்கும் முறை. :)

துருக்கியளோடை சேர்ந்து சிறித்தம்பியிலையும் ஒரே உள்ளி வாசம் :grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஏன் இவ்வளவு கஸ்ரப்படனும்..உருச்ச உள்ளியும் பைகளில் அடைத்து விக்கிறார்கள் தானே அதை வாங்கி பாவிப்பது தான்.😀

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, யாயினி said:

ஏன் இவ்வளவு கஸ்ரப்படனும்..உருச்ச உள்ளியும் பைகளில் அடைத்து விக்கிறார்கள் தானே அதை வாங்கி பாவிப்பது தான்.😀

அது காரம் குறைவு 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்லகாலம் இருந்து குலுக்குகிறார். நின்று குலுக்கியிருந்தால்.......! உள்ளியோடு சேட்டுக் காற்சட்டை எல்லாமே உரிந்து விழுந்திருக்கும்.:grin: 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now