தமிழ் சிறி

இரசித்த.... புகைப்படங்கள்.

390 posts in this topic

14 hours ago, தமிழ் சிறி said:

.

  11918958_942329869162424_6742535420872406310_n.jpg?oh=ae7b0ea42b6d651420561a023595ddb7&oe=58415A62

11880623_942329829162428_3807110133932221154_n.jpg?oh=b363dff213aec5d58c4420acc4fcd46e&oe=585008F5

11061182_942330119162399_2757909635690511252_n.jpg?oh=3d58d534c564201d8663edbbfa2ce9cd&oe=5882FDAB

11899827_942330069162404_1220470401682266961_n.jpg?oh=66aa75b4f5418648d9807e9159b94396&oe=583982D7

11907170_942329935829084_4738793531110805882_n.jpg?oh=c624e21715e9d24b65cf337b15404dce&oe=583C2A91

11873756_942330035829074_8127248935325551005_n.jpg?oh=2c51f784c2298f4fe2a6e1c3f927c5fd&oe=584F9650

11870907_942330112495733_6812236980982568844_n.jpg?oh=6e40d59190c7118b8789b52d8085d3e6&oe=5843A2DB

11914863_942330145829063_858103501161286693_n.jpg?oh=c29fc9a9875733931183359e2193ec5c&oe=588557ED

 

இதையெல்லம் வார்த்தைகளால் விளக்கிவிட முடியாது , வாழ்ந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ..
கிராமம் அது ஒரு தனி உலகம்.

நீங்கள் இறுமாப்புடன் பெருமிதத்துடன் சொல்கின்றீர்கள்:
ஆனால்.....
நகரத்தவர்கள் இன்னும் பெருமிதமாக சொல்வார்கள்..
பட்டிக்காடுகள்..
வடலிக்கேசுகள்....
மண்வெட்டியள்...
மக்குகள்....
வெங்காயங்கள்....
எரு பெட்டியள்....
வயலும் வாழ்வும்.....
கைநாட்டு.....
மழைக்கும் ஒதுங்காததுகள்....:grin:

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

உங்களது வருகைக்கும்  கருத்துக்கும்,  நன்றி....  ஜீவன் சிவா & குமாரசாமி அண்ணா. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

அது கிளியல்ல.... பப்பாக் காய். :)

14264038_327832544220164_2674506686609316863_n.jpg?oh=5bc6c804ab3be4ef4433bf5b6aff1e8b&oe=5851BC2F

Share this post


Link to post
Share on other sites

வித்தியாசமான... சிந்தனையுடன்,  உருவாக்கப்பட்ட  சிற்பம். 

14224918_631267023700360_8341269664802604100_n.jpg?oh=50b51aa3d6daf9dbf3984e2eccdaf23b&oe=5885E4B8

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14212639_327986484218895_4453100560093077491_n.jpg?oh=6489fcd70d533fe881642e07a0691e62&oe=5843A91B

Share this post


Link to post
Share on other sites

14202670_554873001371341_3740918346686979338_n.jpg?oh=ca0d3b07f4347415160dea6c542537e8&oe=584E53BD

################################ ######################

இந்த ஒரு நொடிக்காக,  70 நாட்கள் காத்திருந்து எடுத்த புகைப்படம்.

14117841_1636156513365627_5277486292547720202_n.jpg?oh=66fafb7720f0383d9ed3579b9a9154ca&oe=5880CDE7

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

கலியாண வீட்டு... மணமகன், மணமகளின்  கார்.

14265059_837124419756868_8034949718680463240_n.jpg?oh=3e7a25a7e6efb511755626a5d8b55d0f&oe=584D6777

################################################################################################################

14199707_1034263423358169_2999779458370817847_n.jpg?oh=0deca91fd34995cf338c777a59a0b388&oe=583B835D

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

14317622_732488470237974_2341386433613935288_n.jpg?oh=042471d27af31b43202be55ae90f2ca0&oe=58810AC1

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14192574_10154836016628676_4903159725222101628_n.jpg?oh=61dce07732638123f1fbe196b636a48c&oe=5873C12A

14233218_10154836016623676_5177993853173572679_n.jpg?oh=6dfec490cf0b5f7b56f0f2761533bb52&oe=5838DF4F

14224734_10154836016633676_904684139374626398_n.jpg?oh=8a0f633f48ae5627f1a87cc96e4236ac&oe=5847C527

14202580_10154836016698676_5316748958740495081_n.jpg?oh=48d2a58fe7dd5ed0a098db79b31f4d8f&oe=5876333F

14202539_10154836016713676_7831426980464534046_n.jpg?oh=56c5cab4a428d1d8bfa74bf2c678b082&oe=583B7989

14184363_10154836016718676_3048150143545399028_n.jpg?oh=969641e9c735cd3bc61510c9e79e0f05&oe=5838FA04

14233096_10154836016843676_3275918458388781839_n.jpg?oh=69daf64d64987fff637a2f22accd48df&oe=5840244E

14241473_10154836016868676_2464070057013248887_o.jpg

14238240_10154836016873676_1478008460813819075_n.jpg?oh=3d6a5bfc83bca5539c1ce4abb092f091&oe=5842EBBF

14225375_10154836016933676_1040189006072975696_n.jpg?oh=1607383e0890a409aaac20dbaae74dba&oe=587EEAEF

14305456_10154836016978676_5100057020714066656_o.jpg

14192574_10154836017018676_2273914992424326186_n.jpg?oh=3ccb25bd714fb43fedf92d42b6daafc4&oe=5880F1A9

14316872_10154836017043676_4913604734140278459_n.jpg?oh=16ee20653d7204fbdf2055f54b59838a&oe=5875EC8C

14264106_10154836017103676_6046910570682119703_n.jpg?oh=cd1247e06a8d7100c8c416bc0c6289c2&oe=58727948

14199546_10154836017108676_7334886730611724483_n.jpg?oh=827065a8520ba275677f81cefd949812&oe=584340A1

14202527_10154836017133676_8816808390519302235_n.jpg?oh=0b4409a22a6c03fb4b97776f1f1cb574&oe=587BF3A6

14233162_10154836017168676_7815680290190907058_n.jpg?oh=06cdae16a8bac9b8136d606bd9515121&oe=58838585

14184297_10154836017193676_5047964091221772310_n.jpg?oh=a69cf93611d98d0c5e73123e2290a579&oe=5884B2B0

14184491_10154836017263676_8242744402282009530_n.jpg?oh=5175e5f047b9cc92aaa21afedaa77136&oe=587C8D44

14192591_10154836017468676_486065002857063623_n.jpg?oh=c22a1255fce15d51b19512494a1d4162&oe=5844F5CC

14212788_10154836017493676_1632610441421336912_n.jpg?oh=50adf9350903ffd0696963fd3e827d2f&oe=583EE909

14202599_10154836017498676_4292268591724200423_n.jpg?oh=c20d13cfbaedc2d1cd981576ecabcec9&oe=583FCE6E

14264945_10154836017573676_7272883416351158632_n.jpg?oh=e89a38ab36642853044f6aa942286ccf&oe=583AEB23

14264078_10154836017603676_2951406521612606165_n.jpg?oh=6acb38f624282050229038fab751550b&oe=584934D5

14232517_10154836017608676_716057502358213822_n.jpg?oh=c675ae2ed04f5a28901241c507fe7b6a&oe=5844C72F

14316870_10154836017868676_5078210967791465246_n.jpg?oh=ab5b96298bf01c353e22c0e98dfbd61a&oe=587B78BE

14292443_10154836017943676_7163521151720694743_n.jpg?oh=1248994dbdd9e8f81051ee07e208d667&oe=587D72C0

14316860_10154836017958676_1239716932892365715_n.jpg?oh=46c3a03c6dafca46f973533c9ef24ab1&oe=5837D095

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14232403_1733684150232306_2456729162567831278_n.jpg?oh=b65f109a59bae65f4ea5c6366b34711f&oe=583CDF29

ஓரே தண்டவாளத்தில்,  இரு ரயில்கள்.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, தமிழ் சிறி said:

14192574_10154836016628676_4903159725222101628_n.jpg?oh=61dce07732638123f1fbe196b636a48c&oe=5873C12A

14233218_10154836016623676_5177993853173572679_n.jpg?oh=6dfec490cf0b5f7b56f0f2761533bb52&oe=5838DF4F

14224734_10154836016633676_904684139374626398_n.jpg?oh=8a0f633f48ae5627f1a87cc96e4236ac&oe=5847C527

14202580_10154836016698676_5316748958740495081_n.jpg?oh=48d2a58fe7dd5ed0a098db79b31f4d8f&oe=5876333F

14202539_10154836016713676_7831426980464534046_n.jpg?oh=56c5cab4a428d1d8bfa74bf2c678b082&oe=583B7989

14184363_10154836016718676_3048150143545399028_n.jpg?oh=969641e9c735cd3bc61510c9e79e0f05&oe=5838FA04

14233096_10154836016843676_3275918458388781839_n.jpg?oh=69daf64d64987fff637a2f22accd48df&oe=5840244E

14241473_10154836016868676_2464070057013248887_o.jpg

14238240_10154836016873676_1478008460813819075_n.jpg?oh=3d6a5bfc83bca5539c1ce4abb092f091&oe=5842EBBF

14225375_10154836016933676_1040189006072975696_n.jpg?oh=1607383e0890a409aaac20dbaae74dba&oe=587EEAEF

14305456_10154836016978676_5100057020714066656_o.jpg

14192574_10154836017018676_2273914992424326186_n.jpg?oh=3ccb25bd714fb43fedf92d42b6daafc4&oe=5880F1A9

14316872_10154836017043676_4913604734140278459_n.jpg?oh=16ee20653d7204fbdf2055f54b59838a&oe=5875EC8C

14264106_10154836017103676_6046910570682119703_n.jpg?oh=cd1247e06a8d7100c8c416bc0c6289c2&oe=58727948

14199546_10154836017108676_7334886730611724483_n.jpg?oh=827065a8520ba275677f81cefd949812&oe=584340A1

14202527_10154836017133676_8816808390519302235_n.jpg?oh=0b4409a22a6c03fb4b97776f1f1cb574&oe=587BF3A6

14233162_10154836017168676_7815680290190907058_n.jpg?oh=06cdae16a8bac9b8136d606bd9515121&oe=58838585

14184297_10154836017193676_5047964091221772310_n.jpg?oh=a69cf93611d98d0c5e73123e2290a579&oe=5884B2B0

14184491_10154836017263676_8242744402282009530_n.jpg?oh=5175e5f047b9cc92aaa21afedaa77136&oe=587C8D44

14192591_10154836017468676_486065002857063623_n.jpg?oh=c22a1255fce15d51b19512494a1d4162&oe=5844F5CC

14212788_10154836017493676_1632610441421336912_n.jpg?oh=50adf9350903ffd0696963fd3e827d2f&oe=583EE909

14202599_10154836017498676_4292268591724200423_n.jpg?oh=c20d13cfbaedc2d1cd981576ecabcec9&oe=583FCE6E

14264945_10154836017573676_7272883416351158632_n.jpg?oh=e89a38ab36642853044f6aa942286ccf&oe=583AEB23

14264078_10154836017603676_2951406521612606165_n.jpg?oh=6acb38f624282050229038fab751550b&oe=584934D5

14232517_10154836017608676_716057502358213822_n.jpg?oh=c675ae2ed04f5a28901241c507fe7b6a&oe=5844C72F

14316870_10154836017868676_5078210967791465246_n.jpg?oh=ab5b96298bf01c353e22c0e98dfbd61a&oe=587B78BE

14292443_10154836017943676_7163521151720694743_n.jpg?oh=1248994dbdd9e8f81051ee07e208d667&oe=587D72C0

14316860_10154836017958676_1239716932892365715_n.jpg?oh=46c3a03c6dafca46f973533c9ef24ab1&oe=5837D095

இதென்ன கோதாரி இது!!!!!! ஜெகோவாகாரர்ற்ரை படங்கள் மாதிரி கிடக்கு :5_smiley::202_dark_sunglasses:

Share this post


Link to post
Share on other sites

13528960_10209681987429193_2861596530820945223_n.jpg?oh=e516493b012050ecae8fbad8fdcb8cdd&oe=584472CC

"தாய்மை"  என்பது பேச்சில் அல்ல......  உணர்வில் வேண்டும்.  நான் பார்த்த தாயில், முதன்மை ஆனவள்.
விபத்தில்.... தானும், கணவனும் காயம் பட நிலையிலும்... தனது குழந்தைக்கு பாலூட்டும் தாய்.

Edited by தமிழ் சிறி
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14238109_1113386138756232_1365325804633998564_n.jpg?oh=ffb602dd038ba8f773a089615add7517&oe=583E9E23

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14107901_1725733017665723_5689871753831271984_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

14359020_734721190014702_8860296724885598457_n.jpg?oh=3f00e79903033b955d19698b9fc9eb9f&oe=58459C8A

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14344175_840695032733140_1564950523546340508_n.jpg?oh=28a35f7c6a64077f61ae715954c2b1aa&oe=58774AEF

மின்னல் தாக்கும் போது... எடுக்கப் பட்ட அரிய புகைப்படம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

14359193_1129985887095984_5144083411113494227_n.jpg?oh=d722cc2976eb6094083f6616254020e1&oe=5837858B

மகாத்மா காந்தியா......  இப்பிடி.....  தள்ளாடுறார்?

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

02.jpg

நேரு மட்டும் குறைஞ்ச ஆளோ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilderesultat for smile of a indian child

11 hours ago, nunavilan said:

02.jpg

நேரு மட்டும் குறைஞ்ச ஆளோ??

நுணா இது நேருவின் தங்கை விஜயலக்ஷ்மி பண்டிட் 

காந்தி கட்டிப் பிடிப்பது யாரை?

Share this post


Link to post
Share on other sites

13417608_496741680521565_7564624112107831800_n.jpg?oh=d44b95f2764837906e6d7b0e2380fb45&oe=5870CEE0

சிங்கப்பூரில்.... தமிழ் எழுத்துக்களுடன்,  வலம்வரும் புதிய இரண்டடுக்கு பேருந்துகள்...

Share this post


Link to post
Share on other sites

13435416_496682020527531_8523375540065571864_n.jpg?oh=01a7967344648d9ac207bcb66ef57438&oe=5875F272

விமான ஓடு  பாதையும், வாகன ஓடு பாதையும் குறுக்கிடும்.... இங்கிலாந்தில் உள்ள  சந்தி,  ஜிப்ரால்டர்(UK) விமான நிலையம் மட்டும் தான்...!

Share this post


Link to post
Share on other sites

13445460_495159717346428_8346411098169620458_n.jpg?oh=220fb1f172f5ecd72f0e7b4a8a0935b0&oe=58389F9C

Share this post


Link to post
Share on other sites

13413776_494809917381408_1869804068029020330_n.jpg?oh=2df173920bcd4da329c77fd5246dfe36&oe=583A2D36

Share this post


Link to post
Share on other sites

13407212_494794707382929_6973328208418595216_n.jpg?oh=1487d8804e08afc536d720d01652326b&oe=58805284

Share this post


Link to post
Share on other sites

13432214_494784877383912_8564953978931093458_n.jpg?oh=0ca27d4eb13ee1ba70d181c9451bd35f&oe=5883326D

பிரேசில் நாட்டில்,  மரங்களை வெட்டாமல் கட்டப்பட்ட பாலம் .......

Share this post


Link to post
Share on other sites