யாழ் நகர மேயர் ஆர்னோல்ட் ஸ்காபுரோ பெரிய சிவன் ஆலய மண்டபத்தில்!

Posted by Nadarajah Muralitharan on Saturday, September 8, 2018