1.  
  2.  
  3. மணற்கோட்டை.
  4. முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.
  5.  
  6.  
  7.  

Other images in முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும்

முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.

nedukkalapoovan
Sign in to follow this  

சர்வதேசம் சுயநலனுக்காக முண்டுகொடுத்து பலமாக்கிய சிங்கள இராணுவ மேலாதிக்கத்தின் விளைவு, ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.

Credit

whoever took this photo

Copyright

© unknown media photo
Sign in to follow this  


Photo Information for முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் - ஈழத்தீவில் அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி.