அராலி கண்ணிவெடித் தாக்குதல்

சிங்களப் படைத்துறையின் வடபிராந்தியத் தலைமையை அழித்த அராலி கண்ணிவெடித் தாக்குதல் (1992)

காலம்: 
Sunday, 1 April, 2018 (All day)
நாடுகள்: