12 வருடமாக கண்பார்வை இழந்திருந்தேன் - அவுஸ்திரேலியா பொறியியலாளர் அமைப்பின் உதவியுடன் கண் பார்வை பெற்றவர்