வன்னியில் வழங்கப்பட்ட கண் சிகிச்சை பற்றி அவுஸ்திரேலியா பொறியியலாளர் அமைப்பினைச் சேர்ந்தவர்களுடனான நேர்காணல்.