மக்களுக்கான உரிமைகளை வழங்காவிடில் மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும்