யாழிணையம் - உலகத் தமிழரின் கருத்துக் களம்

மட்டக்களப்பு சவுக்கடி படுகொலை

1990-09-20 - 33 தமிழர்கள் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்