கண்ணன்

இணையப்பக்கம் தயாரித்தல்

இந்தக் கட்டுரையை பொழுது போக்காகவே எழுதுகிறேன். இதை எழுதுவதற்கு முன் பல கேள்விகளுக்கு எனக்கு நானே பதில் சொல்ல வேண்டியவனாய் இருக்கிறேன். முதலில் கணனி பற்றிய கலைச் சொற்கள். நான் இங்கு இன்ரனெற் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவர்கள் கூட புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எழுத விரும்புகிறேன். இதில் சர்வதேச கலைச் சொற்களையா? ஆங்கிலச் சொற்களையா? அல்லது தமிழ்க் கலைச்சொற்களையா? எதைப் பயன்படுத்துவது. நிச்சயமாகத் தமிழ்க் கட்டுரை ஒன்றிற்குத் தமிழ்ச் சொற்களையே பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் இங்கு பிரச்சினை அதுவல்ல.